Cena za Dielensku / Výrobno-montážnu dokumentáciu drevostavby

 Príprava výrobnej dokumentácie zahŕňa:

  •  výrobné výkresy a výpisy obvodových panelov, priečok, stropov a prvkov krovu
  • výpisy okien, krytiny, spojovacieho a ďalších materiálov, vypracovanie konštrukčných detailov
  • výkresy rozmerania panelov, prvkov stropu a krovu, riešenie kritických konštrukčných detailov v nadväznosti na statiku so zohľadnením stavebnej fyziky z hľadiska difúzie vodných pár a tepelných mostov
  • Statický výpočet v rozsahu realizačnej statiky, pre určenie konkrétnych dimenzií staticky nosných prvkov stavby (nadokenné preklady, stropné prvky, prvky krovu a pod.)
  • Podklady pre geodeta a zakladanie stavby

Cena  je stanovená pre konkrétnu stavbu. Ako podklad pre CP je nutné dodať štúdiu, resp. projekt pre stavebné povolenie.