Projekt pre realizáciu stavby

vychádza z projektu pre stavebné povolenie právoplatne schváleného stavebným úradom. Obsahom realizačného projektu je predovšetkým poskytnutie riešenia kritických konštrukčných detailov stavby, výkaz výmer jednotlivých stavebných materiálov, ale taktiež výpisy týkajúce sa klampiarskych výrobkov, okien, dverí, strešnej krytiny a pod. Realizačný projekt svojim rozsahom spresňuje projekt pre stavebné povolenie, čím poskytuje dostatočný podklad pre kompletnú realizáciu stavby, vrátane kalkulácie nákladov a prípravy zhotoviteľov na fázu výstavby.

Cena projektu pre realizáciu stavby

projektová dokumentácia je dodávaná v rozsahu:

 • Architektonicko-stavebná časť + detaily
 • Statický výpočet v rozsahu realizačného projektu
 • Požiarna bezpečnosť stavby
 • Energetické zhodnotenie budovy
 • Zdravotechnika (voda + kanalizácia)
 • Elektroinštalácie
 • Plynofikácia
 • Ústredné kúrenie
 • Výkaz výmer stavby
 • Výpis okien a dverí
 • Výpis strešnej krytiny
 • Výpis klampiarskych výrobkov

OD 25€ / m2