Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre územné/stavebné povolenie

Je projekt, ktorý je dodávaný v rozsahu požadovanom stavebným úradom k udeleniu stavebného povolenia. Tento typ projektovej dokumentácie je spracovaný v rozsahu, ktorý poskytuje stavebnému úradu/klientovi konkrétne riešenia hlavných stavebných detailov, konštrukčného a materiálového prevedenia stavby a zároveň spĺňa dispozičné a prevádzkové nároky podľa aktuálne platnej legislatívy.

Výsledkom je snaha o kvalitu a efektívnosť vzťahov a väzieb jednotlivých vnútorných a vonkajších priestorov, v neposlednom rade o energetickú úspornosť stavby.

Projekt pre územné povolenie

Cena za projekt pre územné / stavebné povolenie

Projektová dokumentácia je dodávaná v rozsahu:

  • Architektonicko-stavebná časť
  • Statický posudok
  • Požiarna bezpečnosť stavby
  • Energetické zhodnotenie budovy
  • Zdravotechnika (voda + kanalizácia)
  • Elektroinštalácie
  • Plynofikácia
  • Ústredné kúrenie

od 20€ / m2 

Pozn.: Rozšírenie projektu pre stavebné povolenie o ďalšie profesie je možné po dohode (napr. projekt dopravného napojenia, vodná stavba, výkaz výmer, svetlo-technický posudok a pod.)

Pozn.: V prípade rozdeleného územného a stavebného konania bude výsledná cena projektu navýšená o 10%