Projekt  rekonštrukcie stavby

Pod pojmom „rekonštrukcia stavby“ rozumieme zmenu stavby zameranú predovšetkým na prístavbu, nadstavbu a iné stavebné úpravy, ktoré zasahujú do charakteru a architektonického výrazu stavby. Taktiež to platí pre stavebné úpravy a búracie práce, pri ktorých sa mení vzhľad, priestorové usporiadanie, spôsob užívania a zasahuje sa do nosných konštrukcií.

Obnova budovy dáva zmysel len vtedy…

…ak sa k nej pristupuje precízne a s láskou

 Pri plánovaní rekonštrukcie objektu je nutné zadefinovať si rozsah plánovaných stavebných úprav, resp. udržiavacích prác. Všetky stavebné úpravy v rámci rekonštrukcie objektu je nutné spracovať v samostatnej dokumentácii pre stavebné povolenie. V prípade, že sa rozhodnete pre vykonávanie udržiavacích prác v rozsahu podľa stavebného zákona § 139b ods. 15., nie je nutné ohlásenie týchto prác stavebnému úradu.

Cena za projekt rekonštrukcie stavby

Projekt rekonštrukcie stavby

Štandardný rozsah spĺňa rozsah projektu pre stavebné povolenie. Rozsah dokumentácie je rozšírený o:

  • Obhliadku buducej stavby
  • Skutkové zameranie stavby
  • Architektonicko – stavebná časť: skutkový stav, búracie práce, navrhovaný stav
  • Návrh optimalizačných riešení stavebnej konštrukcie z hľadiska statiky a stavebnej fyziky

Cena  projektu rekonštrukcie stavby bude stanovená pre konkrétnu stavbu. Pre vypracovanie cenovej ponuky je nutná obhliadka miesta budúcej stavby.